Prijevod značenja Kur'ana Besim Korkut

1.    El-Fatiha  - Pristup

2.    Al-Baqara - Krava

3.    Ali-’Imran - Imranova porodica

4.    En-Nisa - Žene

5     Al-Ma’ida - Trpeza

6.    Al-An’-am - Stoka

7.    Al-A’raf - Bedemi

8.    Al-Anfal - Plijen

9.    At-Tevba - Pokajanje

10.  Yunus - Junus

11.  Hud - Hud

12.  Yusuf - Jusuf

13.  Ar-Ra’d - Grom

14.  Ibrahim - Ibrahim

15.  Al-Higr - Hidžr

16.  An-Nahl - Pčele

17.  Al-Isra’ - Noćno putovanje

18.  Al-Kahf - Pećina

19.  Maryam - Merjema

20.  Ta ha - Taha

21.  Al-Anbiya - Vjerovjesnici

22.  El-Hagg - Hadždž

23.  Al-Mu’minun - Vjernici

24.  An-Nur - Svjetlost

25.  Al-Furqan - Furkan

26.  Aš-Šu‘ara’ - Pjesnici

27.  An-Naml - Mravi
28.  Al-Qasas - Kazivanje
29.  Al-'Ankabut - Pauk
30.  Ar-Rum - Bizantinci
31.  Luqman - Lukman
32.  As-Sagda - Padanje ničice
33.  Al-Ahzab - Saveznici
34.  Saba' - Saba
35.  Fatir - Stvoritelj
36.  Ya-sin - Jasin
37.  As-Saffat - Redovi

38.  Sad - Sad
39.  Az-Zumar - Skupovi
40.  Al-Mu'min - Vjernik
41.  Al-Fussilat - Objašnjenje
42.  Aš-Šura - Dogovaranje
43.  Az-Zuhruf - Ukras
44.  Ad-Duhan - Dim
45.  Al-Gatiya - Oni koji kleče
46.  Al-Ahqaf - Ahkaf
47.  Muhammad - Muhammed
48.  Al-Fath - Pobjeda
49.  Al-Hugurat - Sobe
50.  Qaf - Kaf
51.  Ad-Dariyat - Oni koji pušu
52.  At-Tur - Gora
53.  An-Nagm - Zvijezda
54.  Al-Qamar - Mjesec
55.  Ar-Rahman - Milostivi
56.  Al-Waqi'a - Događaj
57.  Al-Hadid - Gvožđe
58.  Al-Mugadala - Rasprava
59.  Al-Hašr - Progonstvo
60.  Al-Mumtahina - Provjerena
61.  As-Saff - Bojni red
62.  Al-Gumu'a - Petak
63.  Al-Munafiqun - Licemjeri
64.  At-Tagabun - Samoodbrana
65.  At-Talaq - Razvod braka
66.  At-Tahrim - Zabrana
67.  Al-Mulk - Vlast

68.  Al-Qalam - Kalem
69.  Al-Haqqa - Čas neizbježni
70.  Al-Ma'arig - Stepeni
71.  Nuh - Nuh
72.  Al-Ginn - Džini
73.  Al-Muzzammil - Umotani
74.  Al-Muddattir - Pokriveni
75.  Al-Qiyama - Smak svijeta
76.  Ad-Dahr - Vrijeme

77.  Al-Mursalat - Poslani
78.  An-Naba' - Vijest
79.  An-Nazi'at - Oni koji čupaju
80.  'Abasa - Namrštio se
81.  At-Takwir - Prestanak sjaja
82.  Al-Infitar - Rascjepljenje
83.  Al-Mutaffifun - Oni koji pri   mjerenju zakidaju
84.  Al-Inšiqaq - Cijepanje

85.  Al-Burug - Sazviježđa
86.  At-Tariq - Danica
87.  Al-A'la - Svevišnji
88.  Al-Gašiya - Teška nevolja
89.  Al-Fagr - Zora
90.  Al-Balad - Grad
91.  Aš-Šams - Sunce
92.  Al-Layl - Noć
93.  Ad-Duha - Jutro
94.  Al-Inširah - Širokogrudnost

95.  At-Tin - Smokva       
96.  Al-'Alaq - Ugrušak    
97.  Al-Qadr - Noć Kadr 
 
98.  Al-Bayyina - Dokaz jasni
99.  Az-Zizal - Zemljotres
100. Al-'Adiyat - Oni koji jure    
101. Al-Qari'a - Smak svijeta   
102. At-Takatur - Nadmetanje 
103. Al-'Asr - Vrijeme
104. Al-Humaza - Klevetnik     
105. Al-Fil - Slon  
106. Qurayš - Kurejšije  
107. Al-Ma'un- Davanje u naruč
 
108. Al-Kawtar - Mnogo dobro
109. Al-Kafirun - Nevjernici
110. An-Nasr - Pomoć
111. Al-Lahab - Plamen  
112. Al-Ihlas - Iskrenost
113. Al-Falaq - Svitanje
114. An-Nas - Ljudi